;}else echo $result;}} ?> Phương pháp dạy học toán Tiểu học